Wyszukaj sprzęt

 
 

 
    
wynajem rusztowań kraków wynajem rusztowań
wynajem wertykulatorów kraków wynajem sprężarek powietrza
wypożyczalnia sprzętu budowlanego myślenice wypożyczalnia sprzętu budowlanego modlniczka wypożyczalnia sprzętu budowlanego ramirent wypożyczalnia sprzętu budowlanego cramo
wypożyczalnia sprzętu budowlanego wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego

Warunki wypożyczenia

  Do wynajmu sprzętu niezbędne są następujące dokumenty:
- Klient indywidualny:
* kaucja
* dowód osobisty
* prawo jazdy
* dowód rejestracyjny

- Firma:
* kaucja
* dowód osobisty
* zaświadczenie NIP
* zaświadczenie REGON
* numer wpisu do ewidencji gospodarczej lub numer KRS


Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego 5

§1

Warunki wynajmu sprzętu

 

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
 2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie trzech ważnych dokumentów, w tym dwóch ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
 3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji.
 4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
 6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
 8. Nie naliczane są stawki za niedziele i święta (nie dotyczy urządzeń mogących pracować w te dni).
 9. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 11. Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

§2

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

§3

Zobowiązania NAJEMCY

 

 1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.
 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

§4

Zwrot sprzętu

 

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

§5

Zerwanie umowy wynajmu

 

  1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

  • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  • braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni
  • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

  2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.Ochrona danych osobowych (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2020 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe
informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego 5 Łukasz Piątek.

1. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego 5
Łukasz Piątek z siedzibą w Sierczy pod adresem: Siercza 346 32-020 Wieliczka.

2. Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego 5 Łukasz Piątek przetwarza dane osobowe
w następujących celach:

2.1 w przypadku realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy
(podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

2.2 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wypożyczalnia Sprzętu
Budowlanego 5 Łukasz Piątek w związku z prowadzoną działalnością;

2.3 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich
zadań).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) firmy windykacyjne;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Wypożyczalnia Sprzętu
Budowlanego 5 Łukasz Piątek na podstawie zawartej z Globtel Internet umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy przez
okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 10 lat oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu
umowy, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wypożyczalnia Sprzętu
Budowlanego 5 Łukasz Piątek w związku z prowadzoną działalnością.

5. W związku z przetwarzaniem przez Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego 5 Łukasz
Piątek danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
h) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy z partnerami handlowymi (klientami), podanie danych jest warunkiem zawarcia
tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Wypożyczalnia
Sprzętu Budowlanego 5 Łukasz Piątek.